افزایش هزینه تولید در بخش کشاورزی

0

به گزارش خبرنگار مهر، تورم و افزایش ‌ها در چند سال اخیر در مدت زمان کوتاه رخ می‌دهد و این امر خود منجر به کاهش بازار تقاضا شده است.
صنایع غذایی از این امر مستثنا نبوده و نوسان قیمتی این محصولات ضمن ریزش بازار تقاضا منجر به افت تولید شده است.
در نتیجه این روند تولیدکنندگان ناگزیرند با نیمی از ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشند یا به دنبال بازارهای جدید ی باشند؛ البته صادرات هم چالش‌های خود را دارد و با سخت‌گیری‌های بازار بین‌الملل محصولات باید دارای استانداردهای متناسب با شاخص‌های جهانی در کنار مشخصات تعریف شده کشورهای مقصد باشد.

در ادامه تفاوت نرخ برخی محصولات و خدمات بخش در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل می‌آید.
پاییز سال ١۴٠٢، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ١١٣٠٢٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠١، معادل ۱۲.
۱ درصد افزایش داشته، همچنین متوسط قیمت برنج ۶٩٨٨٣٢ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل، کاهش ١٧.
٩ درصدی نشان داده است.

نوسان قیمت محصولات کشاورزی

در بخش ، در فصل پاییز ١۴٠٢، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۵٢۵٢٨٣ و لوبیا چیتی ۵٧٧٩۵٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۵.
۲ و ٢۴.
٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت ۴٠٣٨۶ و خیار ١٢۴١٣٠ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۱.
۱ و ٣۵.
۴ درصد افزایش داشته‌است و متوسط قیمت ١١٣۵٨۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ۶٧.
۵ درصد افزایش داشته‌است.

در بخش سبزیجات، در پاییز ١۴٠٢، متوسط قیمت گوجه‌فرنگی ۶٩٨۴٩ و پیاز ٧۶١۴٠ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶۰.
۶ و ٣.
٢ درصد افزایش داشته‌است.
به‌علاوه، متوسط قیمت سیب زمینی ۶٣٣١٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠١، معادل ٣۵.
٢ درصد کاهش داشته‌است.
همچنین متوسط قیمت بادمجان ٩۴٧۵۶ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به پاییز سال قبل ١٠٠.
۴ درصد افزایش داشته‌است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در سه ماهه سوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یونجه ٩١١٣۵ و ذرت علوفه‌ای ٢٣٣٣٠ ریال بوده که نسبت به پاییز ١۴٠١، به ترتیب ۵۷.
۲ و ١٠١.
٩ درصد افزایش داشته‌است.

در بخش ‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ١۵۴۶٨٣ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴۵.
۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در پاییز ١۴٠٢، متوسط قیمت سیب ی ١٨٠۶٠۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۳.
۸ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت ١٩۴٧۶۵ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴٩.
۴ درصد افزایش داشته‌است.

نوسان نرخ در بازار محصولات دامی

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ٢١۶٠٨٢٢ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٩٧١١٠٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵۳.
۷ و ١٣١.
۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در پاییز ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٢٨٣۶۶۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١۵١٢۵١ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠١ به ترتیب ۲۶.
۳ و ٢۵.
۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

هزینه دستمزد و خدمات

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠٢، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١۴٣٨٨٢٨٨ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی ١١٢۶٩٢٢۶ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۸.
۶ و ۶٠.
٣ درصد افزایش داشته‌است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در پاییز ١۴٠٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ۴٣٩٠١١٠ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ٣۴٧٨١١٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ١۴٠١ به ترتیب ۴۵.
۵ و ۴۶.
١ درصد افزایش داشته است.
در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک‌کار مرد ٣۵۵٣۶٩١ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک‌کار زن ٢۴۵٨٩٩۶ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ۴۶.
۶ و ٣٢.
٩ درصد افزایش داشته‌است.

به این خبر امتیاز دهید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.